mobirise.com


Fundacja Chałubińszczaków ogłasza konkurs plastyczny na logo Fundacji. Laureat konkursu otrzyma dyplom i nagrodę w postaci karty podarunkowej EMPiK o wartości 500 zł.

Konkurs plastyczny na logo Fundacji „Chałubińszczaków” został rozstrzygnięty. Autorką nowego logo Fundacji jest Aleksandra Węgorzewska z klasy 3B ( matura 2018).

Regulamin konkursu plastycznego na logo Fundacji Chałubińszczaków

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Chałubińszczaków. 
 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej logo Fundacji.
 4. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie. 
 5. Każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w formacie A4 oraz dokonuje jej zapisu w formie elektronicznej. 
 6. Rodzice (opiekunowie prawni uczniów) lub pełnoletni uczestnicy wyrażają pisemną zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (do pobrania u przedstawicieli Fundacji). 
 7. Druki dotyczące zgody na udział w konkursie można otrzymać przedstawicieli Fundacji – Agaty Kwiecień oraz Agnieszki Jakubowskiej.
 8. Każdy uczestnik może przedstawić w Konkursie tylko jedną pracę.
 9. Prace konkursowe należy dostarczyć przedstawicielom Fundacji, a wersję elektroniczną przesłać na adres Fundacji kontakt@fundacjachalubinszczaków.pl do dnia 27 kwietnia 2018 roku. 
 10. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić kartkę zawierającą dane autora: imię i nazwisko autora, klasa, kontakt telefoniczny i mailowy. 
 11. Przekazane prace uczniów nie będą zwracane, stają się własnością organizatora Konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Fundacji. 
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, na plakacie, stronie internetowej Fundacji i innych materiałach promocyjnych. 
 13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 14. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu. 
 15. Zadaniami Komisji są:  a) ocena prac pod względem zgodności z tematem; b) wyłonienie zwycięskiej pracy. 
 16. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 czerwca 2018 roku.
 18. Laureat konkursu otrzyma dyplom i nagrodę w postaci karty podarunkowej EMPiK o wartości 500zł. 
 19. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego. 
 20. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. Decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne.
 21. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
 22. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieocenienia pracy w przypadku naruszania przez autora pracy przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.


Pobierz regulamin