Mobirise Site Maker

Jubileuszowa gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018


10 stycznia w samo południe we wspaniałej Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018.


Nasze liceum jest na 147 pozycji w XX Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących i systematycznie ją poprawia:


W 2014 roku byliśmy na 190 miejscu,

W 2015 roku byliśmy na 188 miejscu,

W 2016 roku byliśmy na 167 miejscu,

W 2017 roku byliśmy na 152 miejscu.


Nasze liceum jest na 142 pozycji w XX Ogólnopolski Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących i również systematycznie ją poprawia:


W 2015 roku byliśmy na 180 miejscu,

W 2016 roku byliśmy na 165 miejscu,

W 2017 roku byliśmy na 145 miejscu.

W województwie Mazowieckim zajmujemy 42 miejsce.


Dane zewnętrzne i sprawdzone


Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich liceów i techników. Porównując kolejne edycje, można w sposób uprawniony wyciągać wnioski na temat stanu polskiej edukacji.


Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i           dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to znakomity zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.


Kapituła


Zadaniem Kapituły Rankingu jest ustalenie metodologii rankingu, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników rankingu.


W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych:


 1.   przewodniczący komitetów głównych olimpiad
 2.   dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
 3.   członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).


Wszystkie te grupy łączy przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP. Będąc osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku akademickim i nauczycielskim, prof. Łaszczyk jest zarazem pasjonatem podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach polskiej edukacji.

Kryterium wejścia

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.
W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników z matury międzynarodowej.
Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Kryteria i ich wagi

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2018:

 1.     sukcesy w olimpiadach 30%
 2.     matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 3.     matura – przedmioty dodatkowe 45%

Rankingi główne i dodatkowe

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:

 1.     Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
 2.     Ogólnopolski Ranking Techników 2018 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.


Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

 1. Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
 2. Ranking Maturalny Techników 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
 3. Ranking Szkół Olimpijskich 2018 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2016/2017.


Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej, przygotowano również podrankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich. Będę one przydatne zarówno nauczycielom i władzom samorządowym, jak i rodzicom i uczniom wybierającym liceum lub technikum w swoim regionie.

Na podstawie informacji ze strony www.perspektywy.pl przygotował 
Piotr Darmas